آموزش 504 – لغت روز : qualify

آموزش 504 – لغت روز : qualify

آموزش 504 – لغت روز : qualify

 

لغت 504 این درس :

 

qualify

 

 

 

محدود کردن،تعیین‌کردن،قدرت راتوصیف کردن،ازبدی چیزی کاستن،منظم کردن،کنترل کردن .|صلاحیت داشتن ، واجد شرایط شدن ، توصیف کردن .

شایستگى پیدا کردن ،کسب مهارت ،محدود کردن ،تعیین کردن ،قدرت راتوصیف کردن ،ازبدى چیزى کاستن ،منظم کردن ،کنترل کردن ،صلاحیت داشتن ،واجد شرایط شدن ،توصیف کردن
بازرگانى : تخصصى
علوم نظامى : ماهر شدن

qualify (FINISH TRAINING) /ˈkwɒl.ɪ.faɪ/ US /ˈkwɑː.lɪ-/
verb [I or T]
to successfully finish a training course so that you are able to do a job; to have or achieve the necessary skills, etc:
She hopes to qualify (as a lawyer) at the end of the year.
[+ object + to infinitive] This course qualifies you to teach in any secondary school.

qualify (RIGHT) /ˈkwɒl.ɪ.faɪ/ US /ˈkwɑː.lɪ-/
verb [I or T]
to have the legal right to have or do something because of the situation you are in, or to cause someone to have such a right:
She doesn’t qualify for maternity leave because she hasn’t been in her job long enough.
To qualify for the competition you need to be over 18.
Being a single parent qualifies you for extra benefits.
[+ object + to infinitive] FIGURATIVE He thinks the fact that he’s worked here longer than the rest of us qualifies him (= gives him the right) to tell us all what to do.

qualify (LIMIT) /ˈkwɒl.ɪ.faɪ/ US /ˈkwɑː.lɪ-/
verb [T]
1 to limit the strength or meaning of a statement:
I’d like to qualify my criticisms of the school’s failings, by adding that it’s a very happy place.

2 SPECIALIZED In grammar, a word or phrase which qualifies another word or phrase limits its meaning and makes it less general:
In the sentence ‘He walked quickly along the road’, ‘quickly’ and ‘along the road’ qualify ‘walked’.

qualify (GET INTO COMPETITION) /ˈkwɒl.ɪ.faɪ/ US /ˈkwɑː.lɪ-/
verb [I]
to succeed in getting into a competition:
Nigeria was the first team to qualify for the World Cup.
England has to win tonight’s qualifying match to go through to the next round of the competition.

/kwôl´i fī´/
vi., vt.
● (خصوصیات را) وصف کردن،بیان کردن،شناسان‌گری کردن،زاب کردن
the professor clearly qualified each one of his main points
استاد هر یک از نکات اصلی خود را به روشنی وصف کرد.
● تعدیل کردن،کم و بیش کردن،متعادل کردن،مشروط کردن
to qualify one’s approval
توافق خود را مشروط کردن
the power to regulate commerce shall not be qualified in any way
اختیار تنظیم (امور) بازرگانی به هیچ وجه قابل تعدیل نیست.
time qualified the fire of their love
زمان آتش عشق آنان را ملایم‌تر کرد.
to qualify a punishment
مجازاتی را تعدیل کردن
● سزیدن،سزاندن،واجد شرایط بودن یا کردن،محق کردن یا شدن،شایسته کردن یا شدن،سزندگی داشتن،سزاوار کردن یا شدن،صلاحیت داشتن
education and experience qualify him for this job
تحصیلات و تجربه او را شایسته‌ی این شغل می‌کند.
the government issues certificates qualifying our meat
دولت با صدور گواهی گوشت ما را تایید می‌کند.
she was qualified by court order as an executor
طبق حکم دادگاه او صلاحیت قیم شدن را داشت.
● (به ویژه مشروب) آمیختن (و تغییر دادن)
coffee qualified with cognac
قهوه‌ای که در آن کنیاک ریخته‌اند
● (مسابقه) به دوره‌ی بعدی راه یافتن
● (دستور زبان) توصیف کردن،زاب کردن،(معنی و غیره‌ی واژه یا عبارت را) چونی‌نما کردن

 

منابع :

آریان پور

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


1 + = شش

امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت