آموزش 504 با تصویر – لغت روز : abandon

آموزش تصویری 504 - abandon

آموزش تصویری 504 – abandon

 تصویر از jo marshall

لغت 504 این درس :

 

abandon

 

ترک گقتن، واگذارکردن، تسلیم‌شدن، رهاکردن، تبعیدکردن، واگذاری، رهاسازی، بی‌خیالی .

ترک کردن ،ترک گفتن ،واگذارکردن ،تسلیم شدن ،رهاکردن ،تبعیدکردن ،واگذارى ،رهاسازى ،بى خیالى
کامپیوتر : رها کردن
علوم نظامى : رها کردن

abandon (LEAVE) /əˈbæn.dən/
verb [T]
to leave a place, thing or person forever:
We had to abandon the car.
By the time the rebel troops arrived, the village had already been abandoned.
As a baby he’d been abandoned by his mother.
We were sinking fast, and the captain gave the order to abandon ship.

abandon (STOP) /əˈbæn.dən/
verb [T]
to stop doing an activity before you have finished it:
The match was abandoned at half-time because of the poor weather conditions.
They had to abandon their attempt to climb the mountain.
The party has now abandoned its policy of unilateral disarmament.

/ǝ ban´dǝn/
vt.
● رها کردن،دست کشیدن،متوقف کردن،ول کردن،صرفنظر کردن
do not abandon hope
امید را از دست نده.
they abandoned their attempt to escape
از کوشش برای فرار دست کشیدند.
● قال گذاشتن،ترک کردن
he abandoned his companion in the middle of the journey
در وسط سفر دوست خود را ترک کرد.
● خود را تسلیم کردن
he abandoned himself to lechery
او خود را تسلیم شهوت کرد.
● رهایی،بی‌بند و باری
● اشتیاق،شور و شعف
childish abandon
شور و شعف کودکانه
* abandoning ship
ترک ناو

 

منابع :

آریان پور

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


6 × = چهل دو

امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت