شرلوک هلمز یک کارآگاه خیالی نوشته شده توسط نویسنده اسکاتلندی، سر آرتور کانون دویل تحصیل کرده دانشگاه ادینبرو است. یک کارآگاه مقیم لندن که توانایی های او فراتر از تخیل است. هولمز برای منطق گرایی موشکافانه اش مشهور است. همچنین توانایی اش برای تغییر قیافه و لباس مبدل در هر وضعیتی و مهارتش در استفاده […]

Tags: , , ,