1              – Level And Emboss : از این استایل برای بعد دهی به موضوعات استفاده می شود. 1-1       : از منوی style می توان سبک های برجسته سازی را انتخاب نمود. 1-2       در بخش Technique می توانید تکنیک نوردهی را مشخص نمایید. 1-3       از قسمت Depth برای کنترل عمق برجسته سازی استفاده می شود. 1-4       […]

Tags: , , , , ,