عنصری که نقش مهمی در کلاس داری دارد مربی است لذا لازم است ابتدا بدانیم مربی کیست و به چه کسی گفته می شود و یک مربی باید دارای چه صفات و ویژگی هایی باشد و وظیفه یک مربی چیست؟ مربی کسی است که بتواند به چهار سوال اساسی پاسخ دهد : 1- مربی […]