504 Archive

دانلود رایگان مجموعه آموزشی 504

6 مجموعه در یکی را برای اولین بار در سایت All7.ir برای شما آماده کرده ایم. محتویان این مجموعه رایگان عبارتند از :   1 – لیست لغات 504 2 – کتاب انگلیسی و اصلی 504 3 – نرم افزارهای 32 بیتی و 64 بیتی ویندوز آموزش 504 4 – نسخه اندروید و موبایل 504 […]

Tags: , , , , , , , ,

لیست لغات 504

  مجموعه آموزشی 504، از محبوبترین مجموعه های آموزش زبان و تقویت دایره واژگان در ایران است. بنا به درخواست  دوستان، مجموعه لغات این مجموعه را برای شما آماده کرده ایم. این لیست در مجموعه جامع آموزش 504 بصورت رایگان و قابل دانلود نیز موجود می باشد.   لیست لغات 504 عبارتند از : Abandon […]

Tags: , , , , , , , , , ,

آموزش 504 با تصویر – لغت روز : wager

  لغت 504 این درس : wager   شرط بندى کننده قانون ـ فقه : شرط بستن wager /ˈweɪ.dʒəʳ/ US /-dʒɚ/ noun [C] an amount of money that you risk in the hope of winning more, by trying to guess something uncertain, or the agreement that you make to take this risk; a bet: She […]

Tags: , , , , , ,

آموزش 504 با تصویر – لغت روز : tempt

  لغت 504 این درس :   tempt   اغوا کردن ، فریفتن ، دچار وسوسه کردن . اغوا کردن ،فریفتن ،دچار وسوسه کردن tempt /tempt/ verb [T] to make someone want to have or do something, especially something that is unnecessary or wrong: The offer of a free car stereo tempted her into buying […]

Tags: , , , , , ,

آموزش 504 با تصویر – لغت روز : sinister

  لغت 504 این درس :   sinister   شیطانی .گمراه کننده ، بدخواه ، کج ، نادرست ، خطا ، فاسد ، بدیمن ، بدشگون ، نامیمون ، گمراه کننده ،بدخواه ،کج ،نادرست ،خطا،فاسد،بدیمن ،بدشگون ،نامیمون ،شیطانى sinister /ˈsɪn.ɪ.stəʳ/ US /-stɚ/ adjective making you feel that something bad or evil might happen: The ruined […]

Tags: , , , , , ,

آموزش 504 با تصویر – لغت روز : shriek

  لغت 504 این درس :   shriek   جیغ زدن (مثل بعضی از پرندگان ) ، فریاد دلخراش زدن ، جیغ ، فریاد . جیغ زدن( مثل بعضى از پرندگان)،فریاد دلخراش زدن ،جیغ ،فریاد shriek /ʃriːk/ noun [C] a short, loud, high cry, especially one produced suddenly as an expression of a powerful emotion: […]

Tags: , , , , , ,

آموزش 504 با تصویر – لغت روز : recline

لغت 504 این درس :   recline   برپشت خم‌شدنیا خوابیدن ، سرازیر کردن ، خم‌شدن ، تکیه کردن ، لمیدن. برپشت خم شدن یا خوابیدن ،سرازیر کردن ،خم شدن ،تکیه کردن ،لمیدن recline /rɪˈklaɪn/ verb FORMAL 1 [I or T] to lean or lie back with the upper part of your body in a […]

Tags: , , , , , ,

آموزش 504 با تصویر – لغت روز : peril

  لغت 504 این درس :   peril   خطر، مخاطره ، بیم زیان ، مسئولیت ، درخطر انداختن ، در خطر بودن . مخاطره ،بیم زیان ،مسئولیت ،درخطر انداختن ،در خطر بودن بازرگانى : خطر جدى peril /ˈper.əl/ noun [C or U] FORMAL 1 great danger, or something that is very dangerous: I never […]

Tags: , , , , , ,

آموزش 504 با تصویر – لغت روز : numb

  لغت 504 این درس :   numb   کرخ ، بیحس ، کرخت ، بیحس یا کرخت کردن. کرخ ،بیحس یا کرخت کردن numb /nʌm/ adjective 1 If a part of your body is numb, you are unable to feel it, usually for a short time: I had been lying awkwardly and my leg […]

Tags: , , , , , ,

آموزش 504 با تصویر – لغت روز : inhabit

لغت 504 این درس :   inhabit   ساکن شدن(در) ، مسکن گزیدن، سکنی گرفتن در ، بودباش گزیدن در ، آباد کردن. ساکن شدن(در)،مسکن گزیدن ،سکنى گرفتن در،بودباش گزیدن در،اباد کردن inhabit /ɪnˈhæb.ɪt/ verb [T often passive] to live in a place: These remote islands are inhabited only by birds and small animals. inhabitant […]

Tags: , , , , , ,

آموزش 504 با تصویر – لغت روز : corpse

  لغت 504 این درس :   corpse   نعش ، لاشه ، جسد . نعش ،لاشه ،جسد روانشناسى : جسد corpse /kɔːps/ US /kɔːrps/ noun [C] a dead body, usually of a person /kôrps/ n. ● لاش،جسد،نعش،مردار،جنازه they wrapped the sailor’s corpse in a flag and threw it into the sea جسد ملوان را […]

Tags: , , , , , ,

آموزش 504 با تصویر – لغت روز : Oath

لغت 504 این درس :   Oath   پیمان، سوگند ، قسم خوردن. پیمان ،سوگند،قسم خوردن قانون ـ فقه : یمین ،کلمه قسم oath (PROMISE) /əʊθ/ US /oʊθ/ noun [C] a promise, especially that you will tell the truth in a law court: Medieval knights took an oath of allegiance/loyalty to their lord. The witness […]

Tags: , , , , , , ,

آموزش 504 با تصویر – لغت روز : dismal

  لغت 504 این درس :   dismal   دلتنگ کننده،پریشان کننده،ملالت انگیز . دلتنگ کننده ،پریشان کننده ،ملالت انگیز dismal /ˈdɪz.məl/ adjective 1 sad and without hope: a dismal expression 2 INFORMAL very bad: The acting was dismal, wasn’t it? What dismal weather! dismally /ˈdɪz.mə.li/ adverb /diz´mǝl/ adj. ● تیره،تاریک،سوت و کور ● دلگیر،غم‌افزا،حزن‌انگیز […]

Tags: , , , , , ,

آموزش 504 با تصویر – لغت روز : frigid

  لغت 504 این درس :   frigid   بسیار سرد، منجمد ، دارای اندکی تمایل جنسی . سردمزاج( در زنان)،بسیار سرد،منجمد،داراى اندکى تمایل جنسى روانشناسى : سردمزاج frigid (DISLIKING SEX) /ˈfrɪdʒ.ɪd/ adjective (of a woman) having difficulty in becoming sexually excited frigidity /frɪˈdʒɪd.ɪ.ti/ US /-ţi/ noun [U] frigid (UNFRIENDLY) /ˈfrɪdʒ.ɪd/ adjective unfriendly or very […]

Tags: , , , , ,

آموزش 504 با تصویر – لغت روز : conceal

  لغت 504 این درس :   conceal   پنهان کردن ، نهان کردن ، نهفتن . پنهان کردن ،نهان کردن ،نهفتن علوم نظامى : مخفى کردن conceal /kənˈsiːl/ verb [T] to prevent something from being seen or known about; to hide something: The listening device was concealed in a pen. I tried to conceal […]

Tags: , , , , , ,

آموزش 504 – لغت روز : qualify

  لغت 504 این درس :   qualify       محدود کردن،تعیین‌کردن،قدرت راتوصیف کردن،ازبدی چیزی کاستن،منظم کردن،کنترل کردن .|صلاحیت داشتن ، واجد شرایط شدن ، توصیف کردن . شایستگى پیدا کردن ،کسب مهارت ،محدود کردن ،تعیین کردن ،قدرت راتوصیف کردن ،ازبدى چیزى کاستن ،منظم کردن ،کنترل کردن ،صلاحیت داشتن ،واجد شرایط شدن ،توصیف کردن […]

Tags: , , , , , , ,

آموزش 504 با تصویر – لغت روز : bachelor

  لغت 504 این درس :   bachelor   درجهء علمی دانشگاه نائل میشود، لیسانسیه، مهندس، باشلیه، دانشیاب . بدون عیال، عزب، مجرد، مرد بی زن، زن بی شوهر، مرد یا زنی که بگرفتن اولین مرد مجرد،نوامfaithوز جدید ارتش ،بدون عیال ،عزب ،مجرد،مرد بى زن ،زن بى شوهر،مرد یا زنى که بگرفتن اولین درجه ء […]

Tags: , , , , , , ,

آموزش 504 – لغت روز : unaccustomed

  لغت 504 این درس :   unaccustomed   غیرعادى unaccustomed /ˌʌn.əˈkʌs.təmd/ adjective 1 [after verb] not accustomed: The weather presented a particular challenge, especially for American servicemen unaccustomed to subarctic conditions. 2 [usually before noun] not usual: The Olympic and world champion finished in the unaccustomed position of fourth. /-kus´tǝmd/ adj. ● فاقد عادت […]

Tags: , , , , , ,

آموزش 504 با تصویر – لغت روز : data

عکس توسط Steve Ryan لغت 504 این درس :   data   [صورت جمع کلمه]datumمفروضات ،اطلاعات ،سوابق ،دانسته‌ها.|داده ، داده ها. حقایق ،مختصات ،مفروضات ،(صورت جمع کلمه)datum ،اطلاعات ،سوابق ،دانسته ها،داده ها کامپیوتر : عناصر داده ها عمران : داده هاى امارى قانون ـ فقه : داده ها شیمى : داده ها روانشناسى : داده […]

Tags: , , , , , ,

آموزش 504 – لغت روز : gallant

  لغت 504 این درس :   gallant       پیش زنان ، زن باز، دلاوری کردن ، زن بازی کردن ،ملازمت کردن . دلاور ، دلیر ، شجاع، عالی ، خوش لباس ، جنتلمن، زن نواز ، متعارف وخوش زبان در نگهبان ،دلیر،شجاع ،عالى ،خوش لباس ،جنتلمن ،زن نواز،متعارف وخوش زبان درپیش زنان […]

Tags: , , , , , ,

آموزش 504 با تصویر – لغت روز : hardship

    لغت 504 این درس :   hardship   سختی ، محنت ، مشقت . رنج ،حرمان ،سختى ،محنت ،مشقت قانون ـ فقه : صدمه علوم نظامى : ملال hardship /ˈhɑːd.ʃɪp/ US /ˈhɑːrd-/ noun [C or U] (something which causes) difficult or unpleasant conditions of life, or an example of this: The 1930s was […]

Tags: , , , , , ,

آموزش 504 با تصویر – لغت روز : vacant

    لغت 504 این درس : vacant   خالی ، اشغال نشده ، بی متصدی، بلاتصدی ، بیکار. خالى ،اشغال نشده ،بى متصدى ،بلاتصدى ،بیکار vacant (EMPTY) /ˈveɪ.kənt/ adjective 1 not filled or occupied; available to be used: The hospital has no vacant beds. 2 A vacant job is one that no one is […]

Tags: , , , , , ,

آموزش 504 با تصویر – لغت روز : tact

لغت 504 این درس : tact   عقل ، ملاحظه، نزاکت ، کاردانی ، مهارت ، سلیقه ، درایت . حضور ذهن ،عقل ،ملاحظه ،نزاکت ،کاردانى ،مهارت ،سلیقه ،درایت علوم مهندسى : سلیقه روانشناسى : ظرافت اجتماعى tact /tækt/ noun [U] the ability to say or do the right thing without making anyone unhappy or […]

Tags: , , , , , ,

آموزش 504 با تصویر – لغت روز : keen

لغت 504 این درس : keen تیز،زیرک ، باهوش ،مشتاق. تیزکردن ،شدیدبودن ، شدیدکردن،نوحه سرائی‌کردن ، تیز ، پرزور، تند، حاد،شدید، تیزکردن ،شدیدبودن ،شدیدکردن ،نوحه سرایى کردن ،پرزور،تند،حاد،شدید،تیز،زیرک ،باهوش ،مشتاق بازرگانى : قابل رقابت keen (EAGER) /kiːn/ adjective very interested, eager or wanting (to do) something very much: They were very keen to start work […]

Tags: , , , , , ,

آموزش 504 با تصویر – لغت روز : abandon

 تصویر از jo marshall لغت 504 این درس :   abandon   ترک گقتن، واگذارکردن، تسلیم‌شدن، رهاکردن، تبعیدکردن، واگذاری، رهاسازی، بی‌خیالی . ترک کردن ،ترک گفتن ،واگذارکردن ،تسلیم شدن ،رهاکردن ،تبعیدکردن ،واگذارى ،رهاسازى ،بى خیالى کامپیوتر : رها کردن علوم نظامى : رها کردن abandon (LEAVE) /əˈbæn.dən/ verb [T] to leave a place, thing or person […]

Tags: , , , , , ,
امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت