آموزش 504 با تصویر – لغت روز : recline

آموزش تصویری زبان 504 – recline

آموزش تصویری زبان 504 – recline

لغت 504 این درس :

 

recline

 

برپشت خم‌شدنیا خوابیدن ، سرازیر کردن ، خم‌شدن ، تکیه کردن ، لمیدن.

برپشت خم شدن یا خوابیدن ،سرازیر کردن ،خم شدن ،تکیه کردن ،لمیدن

recline /rɪˈklaɪn/
verb FORMAL
1 [I or T] to lean or lie back with the upper part of your body in a nearly horizontal position:
She was reclining elegantly on the sofa.
He reclined his head against/on my shoulder.

2 [T] If you recline a chair, you change the position of its back so that it is in a leaning position.

reclining /rɪˈklaɪ.nɪŋ/
adjective [before noun]
The coach has air conditioning and reclining seats.

recliner /rɪˈklaɪ.nəʳ/ US /-nɚ/
noun [C]
a chair in which you can lean back at different angles

/ri klīn´/
vt., vi.
● (روی چیزی ) تکیه دادن،لم دادن،لمیدن،برآسودن،یله دادن
he was reclining on a pillow and reading a book
روی بالش لم داده بود و کتاب می‌خواند.
the child reclined her head on her father’s shoulder and fell asleep
کودک سر خود را روی شانه‌ی پدرش تکیه داد و به خواب رفت.
● دراز کشیدن
the doctor asked the patient to recline on the bed
دکتر از بیمار خواست که روی تخت دراز بکشد.
● (صندلی و غیره) خواباندن،(پشتی را) عقب یا جلو کشیدن
a reclining chair
صندلی دارای پشتی متحرک،صندلی لمیدنی

 

منابع :

آریان پور

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary

One Comment

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


شش − 2 =

امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت