آموزش 504 – لغت روز : gallant

آموزش 504 – لغت روز : gallant

آموزش 504 – لغت روز : gallant

 

لغت 504 این درس :

 

gallant

 

 

 

پیش زنان ، زن باز، دلاوری کردن ، زن بازی کردن ،ملازمت کردن . دلاور ، دلیر ، شجاع، عالی ، خوش لباس ، جنتلمن، زن نواز ، متعارف وخوش زبان در

نگهبان ،دلیر،شجاع ،عالى ،خوش لباس ،جنتلمن ،زن نواز،متعارف وخوش زبان درپیش زنان ،دلاورى کردن ،زن بازى کردن ،ملازمت کردن
علوم نظامى : اسکورت

gallant (BRAVE) /ˈgæl.ənt/ US /gəˈlænt/
adjective FORMAL APPROVING
showing no fear of dangerous or difficult things:
Despite fierce competition she made a gallant effort to win the first medal of the championships.

gallantly /ˈgæl.ənt.li/ US /gəˈlænt-/
adverb

gallantry /ˈgæl.ən.tri/
noun [U]
The speech praised those who had displayed gallantry in the liberation of their country.

gallant (POLITE) /ˈgæl.ənt/ US /gəˈlænt/
adjective FORMAL
(of a man) polite and kind towards women, especially when in public:
That wasn’t very gallant of you, Paul, pushing a young lady out of the way like that!

gallantly /ˈgæl.ənt.li/ US /gəˈlænt-/
adverb

gallantry /ˈgæl.ən.tri/
noun [U] FORMAL

/gal´ǝnt, gǝ lant´/
adj., n.,vt., vi.
● خوش لباس و زنده دل،شیک و پیک
● چشمگیر،با ابهت،باشکوه،مجلل
a gallant building
عمارت باشکوه
● دلاور،نجیب‌زاده و شجاع،یل،غیور
those gallant officers on horseback
آن افسران دلیر سوار بر اسب
● مودب و مهربان (به ویژه نسبت به زنان)
● وابسته به عشق و عاشقی،عاشقانه
● عاشق،دوستدار
● (مهجور) خواستگاری کردن
● مشایعت کردن (زنان در مهمانی و غیره)،اسکورت کردن (زنان)
● عاشقانه،عشقی

 

منابع :

آریان پور

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 4 = هفت

امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت